Algemene voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden van MyOdy vindt u de op de gebruiker van MyOdy van toepassing zijnde rechten en plichten.
 
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Overeenkomst met Deelnemer
Artikel 4 – De online aankoop
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Artikel 6 – Verplichtingen van de Deelnemer
Artikel 7 – Verplichtingen van MyOdy
Artikel 8 – Regels Provisie Vergoedingen
Artikel 9 – Contact, contactformulier en klachtenregeling
Artikel 10 – Goede Doelen
Artikel 11 – Regels Deelnemend Bedrijf
Artikel 12 -Geschillen
 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Deelnemer: iedere Deelnemer van het online platform van MyOdy, dan wel elke rechtspersoon die door middel van MyOdy donaties wil genereren door gebruik van het online platform van MyOdy. 
2. Geregistreerde Deelnemer: iedere Deelnemer die de MyOdy extensie heeft gedownload om donaties aan specifieke goede doelen toe te kunnen wijzen.
3. Deelnemersovereenkomst: overeenkomst tussen MyOdy en deelnemer, met als doel om via het online platform van MyOdy donaties te genereren voor goede doelen.
4. Deelnemersaccount: de persoonlijke sectie van een Deelnemer op het online platform van MyOdy, waar de Deelnemer zijn profiel kan beheren of zo nodig aanpassen. Tevens worden hier de gerealiseerde donaties voor de goede doelen weergegeven.
5. Provisie Vergoedingen: het bedrag of het percentage dat online shops of bedrijven vergoeden voor de via het online platform van MyOdy geëffectueerde verkopen, het tot stand brengen van een bezoek van een website, het doen verstrekken van informatie in enige vorm of het tot standbrengen van dienstverlening
6. Goede Doelen: elke liefdadige organisatie, vallend onder het ANBI-keurmerk en door MyOdy toegelaten stichtingen of verenigingen.
7. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dicoda B.V., handelend onder de naam MyOdy.
8. ODY: het online platform van MyOdy, waarmee MYOdy donaties genereert voor goede doelen, door Deelnemers te gebruiken middels de door MYOdy beschikbaar gestelde extensie, die door de Deelnemers geïnstalleerd wordt op een door Deelnemer aangemerkt systeem of product, waarbij een Goed Doel of anderen een andere naam dan ODY kunnen hanteren voor het online platform van MyOdy.
9. MyOdy Extensie: software door MyOdy beschikbaar gesteld, dat door Deelnemers gedownload kan worden naar een door Deelnemer aangegeven systeem of product, mits de werking op dit systeem of product door MyOdy is aangegeven. Deze software zorgt voor onder andere voor data- en informatie-uitwisseling tussen het systeem of product van Deelnemers en het centrale systeem van MyOdy.
10. MyOdy: handelsnaam van Dicoda B.V., gevestigd aan de Galileïlaan 33Q te 6716 BP Ede, met KvK-nummer 58492461
11. Deelnemend Bedrijf: bedrijf of organisatie waarmee MyOdy een overeenkomst heeft gesloten inzake diensten op basis waarvan MyOdy Provisie Vergoedingen ontvangt, vanwege het door een Deelnemer bezoeken van een website van Deelnemend Bedrijf, het aanschaffen van producten of diensten al dan niet middels een webwinkel van Deelnemend Bedrijf of het anderszins verkrijgen van informatie, goederen of diensten van Deelnemend Bedrijf, waarbij contact wordt gebracht tussen Deelnemer en Deelnemend Bedrijf middels MyOdyExtensie.
  
Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, dienstverlening en leveringen van Dicoda B.V., gevestigd aan de Galileïlaan 33Q te 6716 BP Ede, handelend onder de naam MyOdy, met KvK-nummer 58492461. 
2. Deze Algemene Voorwaarden bevatten onder meer een beperking van eventuele aansprakelijkheid tussen Deelnemer en/of goede doelen en MyOdy.
3. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handeling(en) waarbij MyOdy is betrokken, eveneens op alle gevolgen daarvan of op overeenkomsten die hieruit ontspruiten.
4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen uitsluitend van kracht wanneer deze afwijkingen schriftelijk door MyOdy zijn overeengekomen. Andere  algemene, inkoop- of verkoopvoorwaarden of voorwaarden van welke aard dan ook, waaronder die van Deelnemer of Goed Doel, in welke vorm dan ook, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden te allen tijde door MyOdy verworpen.
 
Artikel 3 – Overeenkomst met Deelnemer
1. Provisie Vergoedingen zullen nooit vervallen aan Deelnemer en evenmin aan Deelnemer worden uitgekeerd.
2. Een Deelnemersovereenkomst en Deelnemersaccount komen direct tot stand door de enkele downloading van de  MyOdy Extensie van de Deelnemer.
3. Deelnemersovereenkomst is per direct bebeëindigd zodra de MyOdy Extensie door Deelnemer is verwijderd 
4. MyOdy behoudt het recht om een account van Deelnemer zonder opgave van redenen te verwijderen of geen toegang tot het online platform te verlenen.
5. MyOdy behoud zich het recht voor op zonder opgaaf van redenen een Deelnemersovereenkomst per direct te beëindigen, zonder recht van Deelnemer of enige vergoeding of compensatie. Bij beëindiging van de Deelnemersovereenkomst heeft MyOdy het recht een Deelnemersaccount, zonder toestemming vooraf of achteraf van Deelnemer te verwijderen en zonder dat Deelnemer hiervan op enige wijze door MyOdy hiervan in kennis te hoeven worden gesteld.
 
Artikel 4 – De online aankoop
1. MyOdy is nooit contractpartij in de aangegane enige (koop)overeenkomst tussen de Deelnemer en Deelnemend Bedrijf.
2. MyOdy is nooit verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor de correcte afhandeling en naleving van de door Deelnemer met Deelnemend Bedrijf gesloten (koop)overeenkomst van enige aard. In geval van aanschaf van goederen of diensten, of het aangaan van een overeenkomst met een Deelnemend Bedrijf, zijn altijd de Deelnemend Bedrijf toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden van kracht.
3. MyOdy is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de levering en/of kwaliteit van de goederen, diensten of specifieke informatie die een Deelnemend Bedrijf worden aangeboden of geleverd.
 
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. MyOdy is nooit verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor de correcte afhandeling en naleving van de door Deelnemer met een bij MyOdy aangesloten webwinkel, bedrijf of organisatie gesloten (koop)overeenkomst van enige aard. In geval van aanschaf van goederen of diensten, of het aangaan van een overeenkomst met een bij MyOdy aangesloten webwinkel, bedrijf of organisatie, zijn altijd de door de webwinkel toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden van kracht.
2. MyOdy is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de kwaliteit van de goederen of diensten en/of specifieke informatie van producten die door de webwinkels worden aangeboden.
3. MyOdy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid , noch voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van transacties van welke aard dan ook tussen Deelnemer en Deelnemend Bedrijf. MyOdy is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
 
Artikel 6 – Verplichtingen van de Deelnemer
1. Door het gebruik van ODY en/of het aanmelden als Deelnemer erkent de Deelnemer deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden en op enige website van MyOdy.
2. Deelnemer erkent nadrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van getoonde informatie, mededelingen of andere expressies, alsmede gebruikte producten met betrekking tot de diensten en/of met betrekking tot websites  berusten bij MyOdy, haar providers, geassocieerden of andere rechthebbenden.
 
Artikel 7 – Verplichtingen van MyOdy
1. MyOdy zal nimmer de gegevens van Deelnemer gebruiken voor derde partijen, tenzij anders is overeengekomen of vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
2. MyOdy zal zich inspannen duidelijk aangeven welke aankoopvergoedingen van toepassing zijn bij elke aankoop van producten of diensten en uitzonderingen, in zoverre aan de orde, nadat de aankoop is gerealiseerd. MyOdy behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken.
3. MyOdy neemt te allen tijde de wettelijk geldende privacy regels in acht.
 
Artikel 8 – Regels Provisie Vergoedingen
1. Aankoop van producten en diensten wordt eerst na een bepaalde periode definitief. Deelnemer kan daarom aan door ODY getoondebedragen die naar een aangegeven Goede Doel zouden toevloeien geen rechten ontlenen.
2. Zodra Provisie Vergoedingen zijn bijgeschreven op de rekening van MyOdy, worden bedragen, die MyOdy afdraagt aan Goed Doel definitief.
3. Het totaal van alle tussen de door de Deelnemer en Deelnemend Bedrijf aangegane transacties worden door Deelnemend Bedrijf gerapporteerd aan MyOdy. Het kan zijn dat niet alle transacties zichtbaar worden. De meest voorkomende redenen waarom een donatie (nog) niet is bijgeschreven is omdat de aankoop niet is gestart vanuit het platform van MyOdy. Deelnemende Bedrijven moeten kunnen zien dat de Deelnemer afkomstig is van MyOdy om de aankoopvergoeding over te maken.
. 4. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van Deelnemer kan noch door de Deelnemer en evenmin door de curator aanspraak gemaakt worden op de bij MyOdy gegenereerde en geregistreerde aankoopvergoeding. Gerealiseerde Provisie Vergoedingen worden nooit uitbetaald aan Deelnemer.
 
Artikel 9 – Contact, contactformulier en klachtenafhandeling
1. Mocht Deelnemer vragen willen stellen, dan kan Deelnemer deze communiceren middels het contactformulier op de website van MyOdy.
2. Bij MyOdy ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MyOdy binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Klachten aangaande (niet) geleverde goederen en diensten moeten worden ingediend bij de desbetreffende leverancier/webshop.
 
Artikel 10 – Goede doelen
1. De gerealiseerde Provisie Vergoedingen zullen maandelijks worden uitbetaald aan de door de Deelnemer gesteunde Goede doelen.
2. Aanvullende regels voor uitkering aan door Deelnemer geselecteerde Goed Doel. Uitkering van de Provisie Vergoeding of een deel van de Provisie Vergoeding, bepaald door de onderlinge afspraken tussen MyOdy en Goed Doel vindt plaats op basis van:
 
• de door Deelnemer gemaakte selectie van Goed Doel;
• de door MyOdy op een door haar aangegeven rekening definitief ontvangen Provisie Vergoeding;
•  het moment dat Deelnemend Bedrijf geen aanspraak meer kan maken op terugbetaling van de Provisie Vergoeding;
 
3. Betaalde en uitgekeerde bedragen kunnen nimmer door Deelnemer worden teruggevorderd of herbestemd. Deelnemer is hiermee bekend en automatisch akkoord met acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
4. Wanneer een Goed Doel gerede twijfel heeft over de hoogte van de door MyOdy uitgekeerde gelden, kan zij een door MyOdy en Goed Doel geaccepteerde RA Accountant boekenonderzoek laten doen.
5. Binnen drie maanden na afloop van het boekjaar van MyOdy publiceert MyOdy een transparant en gedetailleerd jaarverslag op haar website. Daarin zijn per Goed Doel de betaalde donaties zichtbaar.
6. MyOdy behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een Goed Doel te weigeren of de samenwerking te beëindigen.
 
Artikel 11 – Regels Deelnemend Bedrijf
1. MyOdy behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de samenwerking met een Deelnemend Bedrijf te weigeren of stop te zetten.
2. MyOdy heeft hyperlinks geplaatst en andere links naar aangesloten partners, webshops en de aangesloten Goede Doelen. MyOdy is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de content of werking van deze webshops of websites.
3. Indien een Deelnemend Bedrijf om welke reden dan ook, niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen komt de Provisie Vergoedingte vervallen. In geval de Provisie Vergoedingom welke reden dan ook, door Deelnemend Bedrijf niet wordt voldaan, kan MyOdy nooit gehouden worden de niet ontvangen Provisie Vergoeding van Deelnemend Bedrijf te betalen of te compenseren ten gunste van een Goed Doel;
4. De website van MyOdy bevat links en advertenties evenals koppelingen naar andere websites. MyOdy kan geen invloed uitoefenen op het privacy beleid van deze derde partijen en hun sites en is daarvoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.
 
Artikel 12 – Geschillen
1. Op alle tussen MyOdy en Gebruiker en overige partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil is de Rechtbank te Arnhem bevoegd. De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht.
Scroll to Top